مردی از سفر حج برگشته، سرگذشت مسافرت خودش و همراهانش را برای امام صادق علیه السلام تعریف می کرد؛ مخصوصا یکی از همسفران خویش را بسیار می ستود که چه مرد بزرگواری بود، همین که در منزلی فرود می آمدیم، او فوراً به گوشه ای می رفت و سجاده خویش را پهن می کرد و به طاعت و عبادت خویش مشغول می شد.
امام صادق علیه السلام پرسیدند:«پس چه کسی کار های او را انجام می داد؟ و که حیوان او را تیمار می کرد؟»
_«البته افتخار این کار ها با ما بود. او فقط به کارهای مقدس خویش مشغول بود و کاری به این کارها نداشت.»
_«بنابراین همه شما از او برتر بوده اید.»


"داستان راستان، متفکر شهید استاد مرتضی مطهری، انتشارات صدرا"

«استفاده از مطلب با ذکر منبع»