خداوندا:

 ای مهیمن اکرم!

 ای مفضل ارحم!

 ای محتجب به جلال و متجلی به کَرَم!

 قسّام پیش از لوح و قلم!

 نماینده سور هدی پس از هزاران ماتم!

 بادا که باز رهم روزی از زحمت حوّا و آدم!

 آزاد شوم از بند وجود و عدم!

 از دل بیرون کنم این حسرت و واندم، با دوست بر آسایم یک دم، در مجلس انس قدح شادی بر دست نهاده دمادم:

تا کی سخن اندر صفت و خلقت آدم
تا کی جدل اندر حَدَث و قدمت عالم
تا کی تو زنی راه بر این پرده و تاکی
بیزار نخواهی شدن از عالم و آدم


" مناجات نامه خواجه عبد الله انصاری، انتشارات زوّار"

«استفاده از مطلب با ذکر منبع»