ای عشق زمین و آسمان آیه توست
بنیاد ستون بی ستون پایه توست
چون رهگذری خسته که می آساید
آسایش آفتاب در سایه توست "کتاب مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، انتشارات مروارید، تنفّس صبح،  شاعر: استاد مرحوم قیصر امین پور"
استفاده از مطلب تنها با ذکر منبع!