حرف های ما هنوز ناتمام...
تا نگاه می کنی:
وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی!
پیش از آن که با خبر شوی
لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود
آی...
ای دریغ و حسرت همیشگی!
ناگهان
           چقدر زود
                            دیر می شود!

 "کتاب مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، انتشارات مروارید، شاعر: استاد مرحوم قیصر امین پور"
استفاده از مطلب تنها با ذکر منبع!