دلم را ورق می زنم
به دنبال نامی که گم شد
در اوراق زرد و پراکنده این کتاب قدیمی
به دنبال نامی که من...
_ منِ شعر هایم که من هست و من نیست_
به دنبال نامی که تو...
_ توی آشنا_ ناشناس تمام غزل ها_
به دنبال نامی که او...
به دنبال اویی که کو؟"کتاب مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، انتشارات مروارید، دستور زبان عشق، شاعر: استاد مرحوم قیصر امین پور"