باد بازیگوش
                       بادبادک را
بادبادک
                دست کودک را
هر طرف می برد


کودکی هایم
با نخی نازک به دست باد
                                            آویزان!


"کتاب مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، انتشارات مروارید، دستور زبان عشق،  شاعر: استاد مرحوم قیصر امین پور"

استفاده از مطلب تنها با ذکر منبع!