ما را به حال خود بگذارید و بگذرید
از خیل رفتگان بشمارید و بگذرید


اکنون که پا به روی دل ما گذاشتید

پس دست بر دلم مگذارید و بگذرید


تا داغ ما کویر دلان تازه تر شود

چون ابری از سراب ببارید و بگذرید


پنهان در آستین شما برق خنجر است
دستی از آستین به در آرید و بگذرید


ما دل به دست هر چه که بادا سپرده ایم
ما را به دست دل بسپارید و بگذرید


با آبروی آب، چه باک از غبار باد!
نانپاره ای مگر به کف آرید و بگذرید


 "کتاب مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، انتشارات مروارید، آینه های ناگهان، شاعر: استاد مرحوم قیصر امین پور"

استفاده از مطلب تنها با ذکر منبع!