کسانی که واژه «مکانیک» را در گفت و گو های روزمره خود به کار می برند، معمولا به چیزهایی مانند ماشین ها، اجزای ماشین ها، ابزار مکانیکی ساده برای ساخت دستگاه ها و دیگر ابزار های فنی روش کار آنها می اندیشند. در مباحث علمی، واژه «مکانیک» معنا و مفهومی به مراتب جامع تر دارد. مکانیک قدیمی ترین رشته علم فیزیک است. قرن ها پیش از میلاد مسیح(ع)، فیلسوفان یونانی به جنبه های گوناگون علم مکانیک پرداخته بودند.
مکانیک به بررسی حرکت و سکون مواد جامد، مایع و گاز و نیرو هایی که این حرکات و سکون را به وجود می آورد، می پردازد.

چرخ دنده

"مجموعه کتابهای چرا و چگونه، کتاب 13، مکانیک، ماشین های ساده، انرژی، دکتر جروم نوتکین و سیدنی گولکین، ترجمه بهروز بیضایی، کتابهای بنفشه-واحد کودکان و نوجوانان موسسه انتشارات قدیانی"
«استفاده با ذکر منبع!»