سیارات هم مانند ماه از خود نوری ندارند. ما می توانیم آنها را ببینیم؛ چون با نور خورشید روشن می شوند. درست مانند این است که شما در اتاقی تاریک، توپی را با چراغ قوه ای روشن کنید. ستاره ها بسیار شبیه خورشید و به داغی آن هستند. اما خیلی کم نور تر از خورشید به نظر می رسند؛ چون بسیار دورترند. در آسمان شب، سیارات شبیه ستاره ها دیده می شوند؛ در صورتی که با آن ها خیلی تفادت دارند. آن ها از هر ستاره ای به ما نزدیک ترند و به آرامی دور تا دور آسمان حرکت می کنند. از این رو، مردم دریافتند که آنها همانند ستاره ها نیستند.

منظومه شمسی

"مجموعه کتاب های آسمان پر ستاره، کتاب سیارات، مولف: پلتریک مور، مترجم: حمید رضا گیاهی یزدی، انتشارات مدرسه"
"استفاده با ذکر منبع!»