طوفانی از تبر

ناگه به جان جنگل

                              افتاد
و هر چه را که کاشته بودیم
طوفان به باد داد
در گرگ و میش آتش و خاکستر
جنگل ولی هنوز
                         نفس می کشید
جنگل هنوز هم
                       جنگل بود
هر چند در دلش
جای هزار خاطره تاول بود
جنگل بلند و سبز
بپاخاست
و با تمام قامت
این قطعنامه را
                      تکذیب می کند!
جنگل هنور جنگل
جنگل همیشه جنگل
                            خواهد ماند!

"کتاب مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، انتشارات مروارید، آینه های ناگهان، شاعر: استاد مرحوم قیصر امین پور"
"استفاده با ذکر منبع!"