کودکی را دیدم گریه میکرد و می گفت

کسی با من بازی نمی کند...

ته دل گفتم تو بزرگ شو...

ببین چه بازیهایی روزگار با دلت می کنه...


رز سیاه


"کتاب تکیه بر دیوار نمناک، علیرضا داوری، نشر قلم مژده"
"منبع!!!!"