روزگاریست در این شهر غریب
بین این آدمها که ز تنهایی خود می ترسند...
وز پس آئینه از دیدن خود می لرزند...
من تو را پاک ترین یافته ام
آنقدر پاک، که گر آب نبود
من تو را آب صدا می کردم


"کتاب تکیه بر دیوار نمناک، علیرضا داوری، نشر قلم مژده"
"استفاده لطفا با منبع!!!"