حالم را پرسیدند...
گفتم رو به راهم
کسی نفهمید رو به کدام...
راهم...


"کتاب تکیه بر دیوار نمناک، علیرضا داوری، نشر قلم مژده"

"استفاده لطفا با ذکر منبع!"