ای نام نکوی تو سردرفتر دیوانها
وی مصحف روی تو زینت ده عنوانها۱
تنها نه منم مفتون بر چشم سیه مستت
بیمار بسی دارند آن نرگس فتّانها
آوازه ی حسن تو تا گشت به عالم فاش
نالان به غمت چون من طفلان به دبستانها
مستوره به هر جایی کز ناز قدم بنهد
در رهگذرش خوبان گیرند به کف جانها


۱. این غزل-که به تناسب موضوع اول دفتر آمده-در نسخه ی معرفت نیست.
رونق نیز بیت مقطع را نیاورده است. نقل از نسخه ی خطی میرزا علی اکبر.

http://mansor46.persianblog.ir/page/20

(عکس برگرفته از این آدرس است)


"کتاب دیوان مستوره، نشر آراس، مقابله و تصحیح؛ ماجد مردوخ روحانی"
"استفاده=ذکر منبع!!!"