پس کجاست؟
چند بار 
خرت و پرت های کیف باد کرده را
                                                          زیر و رو کنم:


پوشه مدارک اداری و گزارش اضافه کار و کسر کار
کارت های اعتبار


کارت های دعوت عروسی و عزا
قبض های آب و برق و غیره و کذا


برگه حقوق و بیمه و جریمه و مساعده
رونوشت بخشنامه های طبق قاعده


نامه های رسمی و تعارفی
نامه های مستقیم و محرمانه معرفی


برگه رسید قسط های وام
قسط های تا همیشه نا تمام...


پس کجاست؟
چند بار
جیب های پاره پوره را
                                    پشت و رو کنم:


چند تا بلیط تا شده
چند اسکناس کهنه و مچاله
                                           چند سکه سیاه


صورت خرید خاروبار
صورت خرید جنس های خانگی...


پس کجاست؟
یادداشت های درد جاودانگی؟11.همچنین اشاره به کتابی است از اونامونو فیلسوف، شاعر و نویسنده اسپانیایی که با قلم بهاءالدین خرمشاهی به همین نام ترجمه شده است.


 قیصر

"کتاب مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، انتشارات مروارید، گلها همه آفتابگردانند، شاعر: استاد مرحوم قیصر امین پور"

استفاده از مطلب تنها با ذکر منبع!